• +90 342 360 6060

 

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana BilimDalı

Gaziantep'te yüksek öğretim 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve bu kurum 1987 yılında üniversite tüzel kişiliğini kazanmıştır. Takip eden 1988 yılında Tıp Fakültesinin kuruluşu ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği de kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğin kurucularından olan Prof. Dr. İbrahim Baydar hocamız aynı zamanda Fakültemiz kurucu dekanlarındandır.
Enfeksiyon Hastalıkları Servisimizde bölgemizde sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi alanında hizmet verilmektedir. Anabilim Dalı'mızda; toplam beş asistanımız, biri sorumlu olmak üzere toplam dokuz hemşiremiz ve altı personelimizle birlikte çalışmaktayız.
Hastanemizde, hastane enfeksiyonlarını kontrol ve önlemek amaçlı çalışan Enfeksiyon Kontrol komitesi, 2005 yılında Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalımızın girişimleri ile kurulmuştur. Bu komite anabilim dalımızın başkanlığında görev yapmaktadır. Özlem Yaylagül Çam ve Ayşe Kıvrak isimli hemşirelerimiz, Enfeksiyon Kontrol Komite hemşireleri olarak çalışmaktadır.
İkisi özel oda olmak üzere toplam 12 yataklı kliniğimizde; nedeni bilinmeyen ateş, akut ve kronik viral hepatit, infeksiyöz ishaller, komplike ve komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları, endokardit, brusellozis, salmonellozis, menenjit, komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, sıtma, pnömoni, HIV/AIDS, sepsis, Kırım Kongo kanamalı ateşi, H1N1 tanılı hastalar başta olmak üzere yılda ortalama 500-600 hasta yatırılarak izlenmekte ve tedavi edilmektedir.Tanısal amaçlı girişimsel işlemlerden lomber ponksiyon yapılmaktadır. Kliniğimiz içerisinde kurulmuş olan laboratuvarımızda kendi hastalarımızın mikrobiyolojik tetkikleri yapılmaktadır. Her hafta, tüm araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin katıldığı seminer ve literatür saati ve yine hepatitli hastaların güncel takip ve tedavilerinin görüşüldüğü hepatit konseyi yapılmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğimiz günde ortalama 40-50 , yılda 9.000-10.000 hastaya hizmet vermeye devam etmektedir.

İLKE ve HEDEFLERİMİZ
Hastane enfeksiyonları
Hastane enfeksiyon oranlarını azaltmak amacı ile, hastane enfeksiyonu kontrol önlemleri konusunda öğretim görevlilerinin, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin bilgilendirmesi amaçlı toplantılar yapılmaktadır. İzolasyon önlemlerini tam olarak uygulamak ve uyumu arttırmak, el hijyenine uyumu arttırmak , hastane enfeksiyon sürveyansının yapılmasını sağlayarak, sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır
Personel Sağlığı
Hastane personelini standart önlemler hakkında ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bilgilendirmek ve bu hastalıklara karşı aşılamak.
Poliklinik hizmeti
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, başta Hepatit B ve C olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların, aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması (Hepatit A, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, influenza, tetanoz, vs.), hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın biçimde eğitmek, bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasını sağlamak.
Klinik hizmetleri
Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması, uzun süreli hastanede yatan, altta yatan ve hastalığı olan hastalarda enfeksiyon gelişiminin önlenmesi, hasta ve hasta yakınlarının bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda eğitilmesinin sağlanması temel ilke ve hedeflerimizdendir.   

AKADEMİK PERSONEL
PROF.DR. MUSTAFA NAMIDURU
PROF.DR. İLKAY KARAOĞLAN 
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ÖZLEM METE