• +90 342 360 6060

Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1987 yılında kurulmuştur. İlk yıllarda Gaziantep Devlet Hastanesi çocuk kliniğinde hizmet veren anabilim dalımız, 2001 yılından itibaren yataklı servisi, poliklinikler ve acil bölümü ile birlikte hizmet vermektedir. Çocuk alerji, Endokrinoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Nöroloji, Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Yeni doğan servis ve poliklinikleri ile birlikte sadece Gaziantep'e değil çevre illere de yoğun bir şekilde hizmet vermekte, referans merkezi olmayı hedeflemektedir. Hasta hizmeti ve eğitim-öğretim çalışmalarında amacımız; 0��"18 yaş arası çocukların sağlığını korumaya yönelik temel sağlık bakımını sağlamanın yanı sıra, hastalıklarının tanı ve tedavisini de en iyi şekilde yapabilmektir. Eğitim-öğretim etkinlikleri ve hasta hizmetinin yanı sıra bilimsel araştırmalar yaparak Türk ve dünya tıbbına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılar düzenleyerek pediatri eğitiminin daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak çocuk sağlığı ve hastalıklarının diğer önemli görevlerinden biridir. Yataklı tedavi hizmetlerimiz, genel pediatri servisinin yanı sıra acil pediatri ve yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle, onkoloji hastanesinde sürdürülmektedir.

Çocuk Endokrinoloji ve metabolizma Bilim Dalı, Dr. Mehmet KESKİN tarafından 30.06.2006 tarihinde kurulmuş olup, bölgede referans merkezi olmayı hedeflemiştir. 2006 yılı itibarıyla hizmete girmiştir. Hastanemizde endokrinoloji ile ilgili oldukça geniş bir yelpazede yapılan hormonal tetkikler ile birlikte hizmet vermektedir. Her gün poliklinik hizmeti veren bölümümüzde, büyüme ve beslenme; büyüme bozuklukları; pubertal fizyoloji; erken puberte; gecikmiş puberte ve diğer pubertal sorunlar. Cinsel farklılaşma ve cinsel farklılaşma bozuklukları; yeni doğan, çocukluk ve adolesanda tiroid hastalıkları; adrenal hastalıklar; diabetes mellitus; hipoglisemi; obezite; paratiroid bez; kalsiyum, fosfor ve vitamin D metabolizması ve hastalıkları; su metabolizması ve hipofiz hastalıkları; otoimmun poliglanduler sendromlar, doğuştan metabolik hastalıklar, genetik bozukluklar gibi geniş bir hastalık grubunda tanı, tedavi ve eğitim hizmetleri poliklinik ve servislerde verilmektedir. Tanısal amaçlı endokrin testler ve diyabetik hasta eğitim programları da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Aferez uygulaması gerektiren ailesel hiperlipidemiler, enzim tedavisi gerektiren metabolik hastalıkların da takipleri bölümümüzce olmaktadır.

Çocuk İmmünoloji Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, astım, alerjik rinit ve benzeri alerjik ve immünolojik hastalıkların tanı ve tedavisiyle beraber alerjik cilt deri testlerinin de yapıldığı, günlük poliklinik hizmeti verilen bir ünitemizdir.

Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji Bilim Dallarınca çocuk onkoloji hastaları ve her tür anemi, talasemi ve hemofili hastalığı olan çocuklar izlenmektedir.

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'nda çocuk kalp hastalıklarına yönelik renkli Doppler, fetal ve stres ekokardiyografi, egzersiz stres testi, 24 saatlik Holter izlemi, event recorder, head-up tilt testi, kalp kateterizasyonu ve anjiyografi gibi tetkiklerle hizmet verilmektedir. Kateterizasyon esnasında girişimsel kardiyolojiye ait tedavi edici işlemler de uygulanmaktadır. Acil girişim gerektiren perikardiyosentez işlemi, geçici kalp pili uygulaması gibi girişimlerde ünitemizde yapılmaktadır.

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 2000 yılında Dr. Ayşe Balat tarafından kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk çocuk Nefroloji ünitelerinden birisi olup, sadece Gaziantep değil, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Hatay gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan diğer illere de hizmet verebilmeyi amaçlamıştır. 2006 yılında Çocuk Nefroloji Ünitesine Dr. Mithat Büyükçelik katılmış ve 2008 yılında ilk yan dal uzmanlık öğrencisini almıştır.

2006 da yıllık yaklaşık 2000 olan hasta sayısı 2010 yılında 3 katına çıkarak 6800 rakamlarına ulaşmıştır. 2010 yılında böbrek nakil merkezinin de devreye girmesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş çocuk Nefroloji kliniği halini almıştır.

Çocuk Nefroloji polikliniği her gün yapılmakta olup, idrar yolu enfeksiyonu, akut-kronik böbrek yetmezliği, böbreğin genetik hastalıkları, doğuştan böbrek anormallikleri, taş, glomerulonefritler, işeme bozuklukları, idrar kaçırma vb gibi oldukça geniş bir hastalık grubunda tanı, tedavi ve eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.

Ünitemizde hemodiyaliz, periton diyalizi, tanı amaçlı böbrek biyopsisi ve her türlü tıbbi müdahele yapılabilmektedir.

Yatırılarak tedavi gerektiren hastalar genel pediatri, yenidoğan ve çocuk acil servislerinde takip ve tedavi edilmektedir. Çocuk Nefroloji ünitemizde hastaların tanı ve tedavisi için gerekli olan girişimsel Nefroloji ile ilgili faaliyetler başarıyla yürütülmektedir. Böbrek biyopsileri ultrasonografi eşliğinde yapılmakta olup yıllık ortalama 30 hastaya tanısal amaçlı böbrek biyopsisi uygulanmaktadır.

Gerek yatan, gerekse ayaktan tedavi gören hemodiyaliz hastalarının tedavileri erişkin nefroloji ile ortak kullandığımız Hemodiyaliz Ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Hemodiyaliz gerektiren acil hastalara hem Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, hem de kendi ünitemizin uzman doktorları tarafından hemodiyaliz kateteri takılabilmektedir. Devamlı diyaliz ihtiyacı olanlara ise hemodiyaliz için kalıcı fistül girişimi fakültemiz Kalp Damar Cerrahları tarafından açılmaktadır.

Periton diyalizini tercih eden hastalarımıza kalıcı periton diyaliz kateteri, Çocuk Cerrahi uzmanları tarafından laparaskobik olarak, parsiyel omentektomi yapılmak sureti ile yerleştirilmektedir. Geçici acil periton diyaliz kateteri ise hem çocuk cerrahları hem de ünitemiz uzman doktorları tarafından başarıyla yerleştirilmektedir.

Erişkin nefroloji ünitesi ile ortaklaşa kullandığımız hemofiltrasyon cihazı ile gereken hastalara devamlı veno-venöz hemodiyafiltrasyon yapılabilmektedir. Bu yöntemle kritik hastaların tedavisinde ciddi başarılar kazanılmaktadır. Hemolitik- üremik sendrom, nakil reddi, dirençli nefrotik sendrom ve kollajen doku hastalıkları başta olmak üzere birçok çocuk hastada başarı ile plazmaferez yapılabilmektedir.

Kendi nakil merkezimiz ve başka merkezlerde böbrek nakli olan hastaların takip ve tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır. Kliniğimizde idrar yolu hastalıkları (idrar yolu enfeksiyonu, taş, darlıklar, idrar torbasından geriye kaçış, kanlı idrar ve doğumsal anormallikler gibi), böbrek hastalıkları (nefrotik, nefritik sendrom, akut ve kronik böbrek yetmezliği, diğer hastalıklara bağlı böbrek etkilenmesi ve kalıtsal böbrek hastalıkları gibi), işeme bozuklukları (gece ve gündüz idrar kaçırma), diyaliz (hemodiyaliz, periton diyalizi) ve böbrek nakli gibi çocuk böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

2008 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı çatısının altında kurulan ve Çocuk Nefroloji öğretim üyeleri tarafından yürütülen Çocuk Romatoloji Ünitesinde ise çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıkların (juvenil idiopatik romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, poliarteritis nodoza, dermatomiyozit, skleroderma, Henoch-Shöenlein purpurası, vb.) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'nda son derece modern EEG cihazı ve video-EEG monitorizasyonu ile epileptik hastalar değerlendirilmektedir. Uzun süreli izleme gerektiren nörolojik hasta grubunun takip ve tedavileri uzman bir ekiple gelişmiş teknolojinin sağladığı imkânlarla yapılmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakımı Bilim Dalı'nda, içerisinde modern şartlarda yenidoğan küvözü ve solunum cihazlarının bulunduğu, her doğum ağırlığında ve doğum haftasında hasta bebeğin izlendiği bir ünitedir. Sarılıklı bebeklerin fototerapi ve kan değişimi işlemleri başarıyla yürütülmektedir. Ünitemizde görevli bulunan doktor ve hemşireler 24 saat boyunca aktif olarak çalışmaktadır.

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda tüm çocukluk çağını kapsayan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi hastalıkları ile bu yaş grubunun her türlü beslenme hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Acil Ünitesi'nde acil problemi olan hastalara 24 saat hizmet verilmektedir. 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:

Prof. Dr. AYŞE BALAT
Prof.Dr.METİN KILINÇ
Prof. Dr. M. YAVUZ COŞKUN
Prof.Dr.MEHMET KESKİN
Prof.Dr.OSMAN BAŞPINAR
Prof.Dr.ÖZLEM KESKİN
Prof.Dr.MİTHAT BÜYÜKÇELİK
Prof.Dr.ALPER İ.DAİ
Prof.Dr.MEHMET KERVANCIOĞLU
Prof. Dr. ERCAN KÜÇÜKOSMANOĞLU
Prof. Dr. SİNAN AKBAYRAM

Prof.Dr. MEHMET BOŞNAK

Doç.Dr. AYŞE AYSİMA ÖZÇELİK

Doç.Dr.  AHMET BAŞTÜRK

Doç.Dr. MEHMET İBRAHİM TURAN

Doç.Dr. SEDAT IŞIKAY

Doç. Dr. MURAT KARAOĞLAN
Doç.Dr. ENES COŞKUN
Doç.Dr. BELTİNGE DEMİRCİOĞLU KILIÇ

Doç.Dr. DERYA AYDIN ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi ESRA PEKPAK
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE CEYDA ÖREN

Dr.Öğr. Üyesi MEHTAP AKBALIK KARA